Att bygga starka familjer

Gud skapade familjer så att vi kan finna glädje, lära oss i en kärleksfull miljö och förbereda oss för evigt liv.

Fem sätt att hålla familjens fokus på Gud

Det är oerhört givande att fostra en familj men det kan vara svårt, speciellt i dagens värld. Dina barn kommer att behöva fatta mycket svårare beslut än du fick göra när du var yngre. Här följer fem sätt att stärka och skydda din familj mot de dåliga inflytanden som finns i världen.

1. Undervisa om bra värderingar

I Ordspråksboken 22:6 står det: ”Vänj den unge vid den väg han ska vandra, så viker han inte av från den när han blir gammal.” Det är ditt ansvar som förälder att undervisa dina barn om goda värderingar och principer. Undervisa dem om Gud och om hur mycket han älskar dem. Lär dem att vara ärliga. Lär dem den gyllene regeln – att behandla andra som de själva vill bli behandlade.

Tydligt definierade värderingar ger ledning åt en människas val. När dina barn blir äldre kommer de att stå inför svåra utmaningar. Lär dem att vara sanna mot Guds normer när det gäller sex, droger, ekonomi, utbildning med mera. Du kan inte täcka varenda situation de kanske möter. Det du kan göra är att lära dem vad som är rätt och vad som är fel och att förklara att varje val, bra eller dåligt, får konsekvenser. Lyssna alltid noggrant på dina barns frågor och se till att de alltid vet att du älskar dem oavsett vad som händer.

2. Be tillsammans som familj

Har du hört uttrycket ”familjer som ber ihop håller ihop”? Gud välsignar familjer som ber tillsammans med större frid, kärlek och harmoni i hemmet. Familjebön är också ett jättebra sätt att hjälpa yngre barn utveckla vanan att be själva. Det kan vara svårt att få tid att be tillsammans som familj när alla är upptagna, men det är det värt. Försök välja en tid när ni vanligtvis är tillsammans, som vid måltider eller precis innan ni går och lägger er.

Lär dig hur man ber tillsammans som familj
Träffa missionärerna

3. Läs Guds ord

När ni läser skrifterna tillsammans som familj bjuder ni in den Helige Anden till ert hem. Berättelserna i Bibeln och Mormons bok ger oss värdefull undervisning om tro och om att övervinna svårigheter. Även om berättelserna ägde rum för länge sedan är de fortfarande relevanta i dag. Hjälp dina barn förstå att de kan finna mod, inspiration och vägledning i skrifterna.

Äldste L. Tom Perry, en nutida apostel, sa: ”Jag lovar er att dagliga familjeböner och skriftstudier kommer att bygga upp en trygghet inom era hems väggar och skapa band som kommer att berika era liv och förbereda era familjer på att möta dagens utmaningar och de kommande evigheterna” (se ”Tillbaka till evangeliets grundsatser”, Nordstjärnan, juli 1993, s. 90).

Gud välsignar din familj när ni läser skrifterna tillsammans.

4. Gå i kyrkan tillsammans

Familjer har glädje av både den andliga och sociala aspekten av att gå i kyrkan. I kyrkan får dina barn lära sig vad Jesus undervisade om och hur de kan tillämpa det i sina egna liv. De kan också få vänner med samma trosuppfattningar som kan vara goda inflytanden när de står inför svåra val och grupptryck. Kyrkan förstärker värderingar som lärs ut hemma, som ärlighet och vänlighet. Det tar en viss tid i anspråk, men Gud välsignar oss när vi går dit.

Ta med dig familjen till kyrkan
Hitta en kyrka nära dig

5. Tillbringa kvalitetstid tillsammans

Sista dagars heliga viker en kväll i veckan åt sin familj. Du kanske har hört dem kalla det familjens hemafton. Under de här kvällarna umgås de, lär sig evangeliet och har roligt. Familjens hemafton kan anpassas till dina barns åldrar. Yngre barn kan tycka det är roligt att sjunga, titta på en kort upplyftande video eller spela upp berättelser från Bibeln. Äldre barn kan föredra en mer formell lektion som följs av en familjeaktivitet, som fotboll, en film eller karaoke.

Familjen: Ett tillkännagivande för världen

År 1995 publicerade Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ett officiellt uttalande om vikten av familjer. Det här dokumentet redogör för fäders och mödrars ansvar och det tar upp nyckelämnen som äktenskapet, kön, föräldraskap och sex. Läs huvudpunkterna nedan:

Utdrag ur Familjen: Ett tillkännagivande för världen

Äktenskapet

”Äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av Gud.”

Eviga familjer

”Den gudomliga lycksalighetsplanen möjliggör att familjebanden fortsätter bortom graven.”

Sex

”Gud har befallt att den heliga fortplantningsförmågan endast ska användas mellan man och kvinna, lagligt vigda som man och hustru.”

Föräldraskap

”Föräldrar har ett heligt ansvar att uppfostra sina barn i kärlek och rättfärdighet, att sörja för deras fysiska och andliga behov, och att lära dem älska och tjäna varandra.”

Trohet i äktenskapet

”Barn har rätt att födas inom äktenskapets ram, och att fostras av en far och en mor som ärar sina äktenskapslöften med fullständig trohet.”

Ansvar i äktenskapet

”Fadern och modern är skyldiga att hjälpa varandra som likvärdiga makar.”

Ansvarighet inför Gud

”Vi varnar dem som bryter mot kyskhetsbudet, som förgriper sig på maka eller barn, eller som underlåter att fullgöra sina skyldigheter mot familjen, att de en dag kommer att stå ansvariga inför Gud.”

Stärka familjerna

”Vi uppmanar ansvariga samhällsmedborgare, regeringar och myndigheter överallt att verka aktivt för att bevara och stärka familjen som samhällets grundläggande enhet.”

Vanliga frågor

Det finns många frågor om ”mormonerna” eller (för att vara mer respektfull) medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Klicka här för att se hela listan.