Familjen har en central roll i Guds plan

Gud visade tydligt att familjen är viktig när han skapade Adam och Eva. Bibeln kallar dem ”man och kvinna” (1 Moseboken 1:27) och det första budet Gud gav var att de skulle skaffa barn (se 1 Moseboken 1:28).

Vad är syftet med en familj?

Familjen är en gudomlig del av Guds plan. Den är den grundläggande byggstenen i starka samhällen. Det är i familjen vi kan känna kärlek och lära oss att älska andra. Livet är tufft och vi behöver människor vi kan luta oss mot. Hemmet är en trygg fristad där vi kan få råd, stöd, kramar och, när så behövs, kakor.

Ta med hela familjen till kyrkan
Alla är välkomna
Hitta ett möteshus

Gud är vår himmelske Fader

Vår familj här på jorden har samma mönster som vår familj i himlen. På samma sätt som vi kan gå till våra föräldrar för att få råd, finns vår himmelske Fader alltid där för att hjälpa oss. När vi ber lyssnar han, och han svarar.

Gud älskar dig så mycket. Tänk på hur föräldrar älskar sitt barn. De älskar barnet oavsett vad som händer, även när barnet gör misstag. Den kärleken är bara en glimt av den kärlek som vår himmelske Fader har till oss.

Familjen: Ett tillkännagivande för världen

År 1995 gjorde Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ett officiellt uttalande om familjens betydelse. Dokumentet ger en översikt över fäders och mödrars ansvar och tar upp viktiga ämnen som äktenskap, kön, föräldraskap och sex. Läs utdragen nedan eller läs hela texten här.

Utdrag ur Familjen: Ett tillkännagivande för världen

Äktenskapet

”Äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av Gud.”

Eviga familjer

”Den gudomliga lycksalighetsplanen möjliggör att familjebanden fortsätter bortom graven.”

Sex

”Gud har befallt att den heliga fortplantningsförmågan endast ska användas mellan man och kvinna, lagligt vigda som man och hustru.”

Föräldraskap

”Föräldrar har ett heligt ansvar att uppfostra sina barn i kärlek och rättfärdighet, att sörja för deras fysiska och andliga behov, och att lära dem älska och tjäna varandra.”

Trohet i äktenskapet

”Barn har rätt att födas inom äktenskapets ram, och att fostras av en far och en mor som ärar sina äktenskapslöften med fullständig trohet.”

Ansvar i äktenskapet

”Fadern och modern är skyldiga att hjälpa varandra som likvärdiga makar.”

Ansvarighet inför Gud

”Vi varnar dem som bryter mot kyskhetsbudet, som förgriper sig på maka eller barn, eller som underlåter att fullgöra sina skyldigheter mot familjen, att de en dag kommer att stå ansvariga inför Gud.”

Stärka familjerna

”Vi uppmanar ansvariga samhällsmedborgare, regeringar och myndigheter överallt att verka aktivt för att bevara och stärka familjen som samhällets grundläggande enhet.”

Hur kan jag stärka min familj?
Gratis bibelstudier