Jesus ursprungliga kyrka avföll

Efter Jesus apostlars död gick Guds prästadömsmyndighet förlorad.

Jesus valde apostlar och profeter att leda hans kyrka

När Jesus var på jorden kallade han tolv apostlar och gav dem myndighet att predika, döpa och leda hans folk. När Jesus hade lämnat jorden fortsatte apostlarna att ta emot hans vägledning genom den Helige Anden. De arbetade på att upprätta kyrkor i de forntida städerna i Rom, Grekland och fjärran platser. Men de kämpade ständigt för att bevara ordningen bland de nyomvända kristna.

Jesus kyrka förkastades, ändrades och gick till sist förlorad

Allteftersom kyrkan växte stod apostlarna inför meningsskiljaktigheter bland de troende och hårt motstånd från icke-troende. Många apostlar blev martyrer och folk hade skilda åsikter om vad Jesus lärdomar betydde. Människor började bilda olika kyrkor utan att Gud gav dem myndighet till det. Dessa kyrkor avvek från Jesus Kristus ursprungliga kyrka.

Följden blev ett utbrett avfall bland de kristna, eller med andra ord att de lämnade centrala religiösa trosuppfattningar. Guds prästadöme, eller myndigheten att handla i hans namn, gick förlorad, rena principer förvrängdes och evangeliets sanningar skingrades.

Reformatorer försökte återskapa kyrkan

På 1500-talet insåg reformatorer som Martin Luther och Jean Calvin kristendomens fallna tillstånd. De försökte föra den kristna kyrkan tillbaka till sitt tidigare tillstånd för att närmare följa Bibelns lärdomar.

Men det räckte inte med att bara ”reformera” Jesus Kristus ursprungliga kyrka. Vissa principer och sanningar hade gått förlorade för länge sedan, tillsammans med prästadömets myndighet att handla i Guds namn. Jesus Kristus kyrka behövde föras tillbaka i sin helhet eller med andra ord återställas.

Lär dig om Jesus Kristus återställda kyrka
Träffa missionärerna