...
Han gör det möjligt
1:50

Vi kan göra bättre och bli bättre

...
Vi kan bli bättre

Hur kan omvändelseprocessen hjälpa oss bli bättre?

...
Förlita dig på Kristi försoning

Hur kan du lära känna Frälsaren genom att förlita dig på Kristi försoning?

...
Renad genom omvändelse

Hur kan du renas genom omvändelse?

...
Familjen Fu

Du kan också upptäcka att det finns en Gud.

Vem är Jesus Kristus?

Guds Son

Jesus Kristus är Gud Faderns förstfödde i anden och Guds enda barn i köttet. Hans dödliga mor Maria bar honom i sitt sköte och fostrade honom medan han var på jorden. Hans mission bestämdes innan världen skapades.

Lärare

Jesus var den störste läraren som någonsin levt och han undervisar oss än i dag. När Jesus var tolv år gammal fann man honom i templet, där han undervisade lärare (se Lukas 2:46). De häpnade över hans kunskap. Jesus fortsatte att hålla mäktiga predikningar under hela sitt liv.

Föredöme

Jesus levde ett fullkomligt liv – fritt från synd – och gav oss ett fullkomligt föredöme som vi kan följa. Alla religiösa handlingar bör göras i hans heliga namn.

Frälsare

Jesus är på hebreiska Jeshua, som betyder ”Frälsare”. Jesus uppfyllde sin roll som Frälsare genom sitt villiga offer och sin uppståndelse.

Starta om
Att följa Jesus Kristus

Vem är Jesus Kristus? Jesus är världens Frälsare. När vi följer honom finner vi större frid och glädje i livet.

Jesus Kristus undervisade om mycket medan han var på jorden, främst av allt om kärlek.

Nutida profeter och apostlar talar om förändring och omvändelse

Så när Jesus befaller dig och mig att ”omvända” oss, ber han oss att ändra på vårt sinne, vår kunskap, vår ande, ja, hur vi andas. Han ber oss att ändra på hur vi älskar, tänker, tjänar, tillbringar vår tid, behandlar vår hustru, undervisar våra barn, och till och med hur vi sköter om vår kropp. Inget är mer befriande, mer förädlande eller mer avgörande för vår personliga utveckling än regelbunden, daglig inriktning på omvändelse. Omvändelse är inte en enstaka händelse, den är en process. Den är nyckeln till lycka och sinnesfrid. När omvändelsen kombineras med tro ger den tillgång till Jesu Kristi försonings kraft.

”Vi kan göra bättre och bli bättre", generalkonferensen i april 2019

Jesu Kristi evangelium uppmanar oss att förändra oss. ”Omvänd er” är det oftast förekommande budskapet, och omvändelse innebär att upphöra med alla vanor – personliga, släktrelaterade, etniska och nationella – som strider mot Guds bud. Evangeliets syfte är att förvandla vanliga människor till celestiala varelser, och detta kräver förändring. … Jesus befallde oss att älska varandra, och vi visar denna kärlek genom vårt sätt att hjälpa varandra. Vi är också befallda att älska Gud, och vi visar denna kärlek genom att fortsätta att omvända oss och genom att hålla hans bud (se Joh. 14:15). Och omvändelse innebär mer än att avstå från att synda. I sin vidaste innebörd kräver den förändring, att avstå från traditioner och kulturella sedvänjor som strider mot Guds bud. När vi fullständigt anammar Jesu Kristi evangeliums värderingar, blir vi ”medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj” (Ef. 2:19).

”Omvändelse och förändring”, generalkonferensen i oktober 2003

Ökad helighet kommer inte bara genom att vi frågar efter det. Det kommer av att göra det som krävs för att Gud ska kunna förändra oss.

"Helighet och lycksalighetsplanen", generalkonferensen i oktober 2019

Vår villighet att omvända oss visar vår tacksamhet för Guds gåva och för Frälsarens kärlek och offer för vår skull. Buden och prästadömets förbund prövar vår tro, lydnad och kärlek till Gud och Jesus Kristus, men än viktigare är att de erbjuder en möjlighet att uppleva kärlek från Gud och fyllas av hans glädje både i detta liv och i det kommande. … Kom ihåg: Himlarna kommer inte att fyllas av dem som aldrig begått något misstag, utan av dem som insett att de inte höll kursen och som gjorde korrigeringar för att kunna komma tillbaka till ljuset i evangeliets sanning. Ju mer vi värdesätter profeternas ord och tillämpar dem, desto bättre ser när vi driver ur kurs – även om det bara handlar om några få grader.

”Det handlar om några få grader”, generalkonferensen i april 2008

Inbjudan att omvända oss är sällan en tillrättavisning utan snarare en kärleksfull vädjan att vända om och ”åter vända” oss till Gud. Vår kärleksfulle Fader och hans enfödde Son vädjar till oss att vara mer än vad vi är, sträva efter att leva vårt liv på ett högre plan, ändra oss och uppleva glädjen i att hålla buden. Som Kristi lärjungar gläds vi åt välsignelsen att kunna omvända oss och få uppleva förlåtelsens glädje. Den blir en del av oss, den formar vårt sätt att tänka och känna. … Men för de flesta är omvändelse något som sker i tysthet och enskilt, en daglig strävan att få Herrens hjälp med att göra nödvändiga förändringar. För de flesta är omvändelse mer en resa än en engångshändelse. Det är ingen lätt sak. Det är svårt att ändra på sig. Det krävs att vi springer i motvind, simmar motströms. Jesus sa: ”Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.” Omvändelse innebär att vända bort från sådant som oärlighet, stolthet, vrede och orena tankar, att vända sig till annat som till exempel vänlighet, osjälviskhet, tålamod och andlighet. Det är att ”åter vända” oss till Gud. … Omvändelse förändrar inte bara oss, den blir till välsignelse för våra familjer och dem vi älskar. I och med vår rättfärdiga omvändelse – men enligt Herrens tidsplan – kommer Frälsarens utsträckta armar inte bara att omsluta oss utan också nå in i våra barns och efterkommandes liv. Omvändelse innebär alltid att det finns större glädje som väntar oss.

”Bli omvända … så att jag kan hela er”, generalkonferensen i oktober 2009

Att ändra vårt beteende och återvända till ”rätt väg” är en del av omvändelsen, men bara en del. Sann omvändelse innebär också att vi vänder hjärta och vilja till Gud och överger synden. Som det förklaras i Hesekiel innebär omvändelse att man ”vänder om från sin synd och gör vad som är rätt och rättfärdigt, … ger tillbaka den pant han har fått … och vandrar efter livets stadgar, så att han inte gör det som är orätt”. …

Sann omvändelse måste innefatta tro på Herren Jesus Kristus, tro på att han kan förändra oss, tro på att han kan förlåta oss och tro på att han ska hjälpa oss undvika fler misstag. En sådan tro gör att hans försoning blir verksam i våra liv. När vi med Frälsarens hjälp ”förnimmer efteråt” och ”vänder om”, kan vi känna det hopp som hans löften skänker och förlåtelsens glädje. Utan Återlösaren falnar omvändelsens inneboende hopp och glädje och omvändelsen blir bara en jobbig förändring av vårt beteende. Men genom att utöva tro på honom omvänds vi till hans förmåga och villighet att förlåta synd. …

Låt oss välja omvändelse istället för att komma med ursäkter. Genom omvändelse kan vi komma till besinning, som den förlorade sonen i liknelsen, och betänka den eviga vikten av våra handlingar. När vi förstår hur våra synder kan påverka vår eviga lycka, blir vi inte bara uppriktigt botfärdiga utan strävar också efter att bli bättre. …

Det faktum att vi kan omvända oss är evangeliets glädjebudskap! Skuldkänslor kan utplånas. Vi kan fyllas med glädje, få förlåtelse för våra synder och känna samvetsfrid. Vi kan befrias från känslor av förtvivlan och syndens bojor. Vi kan fyllas av Guds förunderliga ljus och inte lida mer. Tack vare vår Frälsare är omvändelse inte bara möjlig utan också glädjefylld.

”Omvändelse: Ett glädjefyllt val”, generalkonferensen i oktober 2016